Assess after having assessed yourself

In the project "Assess after having assessed yourself" all partners will share experience about active methods of assessment and self-assessment in a lesson. By communicating via e-mail letters we found out that all partners have gained a lot of experience in the field, however, we feel that sharing different assessment methods with foreign partners would surely expand our knowledge. We feel that assessment is a chance to define abilities of others and yourself, therefore, a well organised assessment can become a perfect mean of motivation for students. The main purpose is to find out more about active methods of assessment and self-assessment that will be used in teacher's job. Consequently, we believe, that students will be able to reach better results.


Leedu 17.10-23.10. 2019

Leedus on 1.-4.klassini kasutusel kujundav hindamine. 5.-8.klassini ja gümnaasiumiastmes on numbriline hindamine (1-10 skaalal, millest 1-3 on negatiivsed hinded). Neid õpilasi, kes tulevad kooli õppeaasta keskel, 2 esimest nädalat ei hinnata. Kohanemisperioodi rakendatakse kõigile õpilastele üleminekul 5.klassi (algkoolist põhikooli). Kui kogu klassist 50% õpilastest sai testi / hindelise töö mitterahuldava, siis saavad kõik teha töö uuesti. Hinded kantakse elektroonilisse päevikusse. Õpilasi hindavad kõik õpetajad, lisaks teadmistele ja oskustele hinnatakse ka seda, kui palju õpilased on arenenud, kas õpilased on pingutanud. Õpilased täidavad kord kuus klassijuhatajatunnis eneseanalüüsi, kus kirjutavad, mis olid nende tugevused, mis oli hästi, mis on halvasti.  Vanemad osalevad 2 korda aastas vestlusel, mille käigus võrreldakse ka õpilaste ja õpetajate nägemust. Vajadusel sõlmitakse õpilasega õpiabileping, kus fikseeritakse kuupäevade kaupa vajalikud tegevused, et saavutada paremaid tulemusi. 

2.,4., 6. ja 8. klassis toimuvad riiklikud tasemetööd, mille tulemused edastakse nii õpetajatele kui vanematele.Eesti 25.01-30.01. 2020


Link videole


Gröönimaa 10.03-16.03. 2020

Gröönimaal on koolides 3 kooliastet: 1.-3. klass, 4.-7.klass ja 8.-10. klass. Erivajadustega õpilased õpivad samas koolimajas, vajadusel eriklassis. Õppeaastas on 200 koolipäeva (40 koolinädalat). Hindamisel kasutakse tähti (A, B, C, D, E, F; millest negatiivne on F). Hinnatakse 2 korda aastas - novembris ja aprillis. Aprillis on ka 1 nädala jooksul testid ja 10.klassil eksamid. 
2 korda aastas hindavad õpilased ise ennast (mida oskan? mida olen õppinud).  Enesehindamislehti kasutatakse erinevaid (teemant, liivakell, "mehike"), igal õpetajal on oma meetod, mida kasutavad õpilastega enesehindamiseks.Õpetajad viivad õpilasega enesehindamislehe abil läbi intervjuu (arenguvestluse). Aprillis võrreldakse olukorda ka novembrikuise enesehindamislehega.