reede, 19. oktoober 2018

RG Ettevõtliku Kooli baastase

Neljapäeval, 18. oktoobril toimus Paides "Ettevõtliku kooli" haridusfestival, kus võrgustiku koole tunnustati kvaliteedimärgiga. Rakvere Gümnaasium pälvis baastaseme. 
neljapäev, 18. oktoober 2018

ETTELUGEMISE PÄEV

18. OKTOOBER 2018 

Eestis tähistatakse alates 1994. aastast 20. oktoobril ettelugemise päeva. 

Selle aasta ettelugemise teema on „ Kus hundist räägitakse“. 

Hunt on valitud Eesti rahvusloomaks. 

Ta on rahvapärimuses ülipopulaarne tegelane. 

Hunti kohtab sagedasti nii muinasjuttudes, muistendites kui rahvausundis. 


TÄNAME meie kooli ettelugejaid:
Maarit Tammiksaar
Keitrin Seene
Kelly Vahtra
Diana Aller
Lisell Kuningas
Cassandra Metsa
Marta Liina Renser
Elisabeth Supper
Rianna Reinpalu
Ellen Anette Alak
Luna-Mai Klettenberg
Katrina Kallaste
Karl Alex Päären
Marelle Valliveere
Sädleen Bauman
Elis Roosla
Arabella Altrof
Arabella Madilainen
Sofia Holst
Sandra Rätsep
Norman Saar
Eleri Kaasik
Linell Saarne.

esmaspäev, 15. oktoober 2018

5. klasside liiklusohutusprojektSeptembris osalesid 5. klassid liiklusohutusprojektis 
"PEATU, VAATA, VEENDU"
Projekti käigus panid õpilased kooli läheduses olevate ohtlike kohtade juurde sildid.


neljapäev, 27. september 2018

TANTSUVAHETUNNID

12. 09 ja 26.09 toimusid tantsuvahetunnid.


STIILIPÄEV "SÜGISE VÄRVID"

RG Tallinna tn õppehoones tähistati sügise algust stiilipäevaga. Päev jäädvustati lõbusatele värvilistele fotodele.
reede, 21. september 2018

Suvelõpu rannapidu

Täna on viimane suvine koolipäev, sest esmaspäeva hommikul kooli tulles on juba ametlikult sügis. Sel aastal otsustasime korraldada suure suvise suvelõpu rannapeo oma hoovis.
Piilume, mis praegu toimub.
Enne kui pidu pihta hakkas, olid poisid juba direktor Aivar Pardiga pinksilahinguks valmis. Suuremad korraldasid väiksematele põnevaid mänge.
Meie jaoks tavaline segasummasuvila mängumaa.
Isegi päike tuli pilve tagant välja!
Ja rohkem polegi õnneks vaja. Oled sa suur või väike, mäng teeb ikka tuju heaks.
Hüvasti SUVI ning teretulemast SÜGIS!

esmaspäev, 17. september 2018

REIPALT KOOLIPINKIKooliaasta algas RG-s jälle reipalt....

Septembri esimesel nädalal (3.-7.september) astusime üheskoos reipalt koolipinki ja leidsime erinevaid viise kuidas koolipäeva jooksul liikuda.

Esmaspäeval said kõik klassid panna fantaasia tööle ja 100 sekundi jooksul teha ühiselt valitud sportlikku tegevust ning nutivahendiga seda jäädvustada.

Fotohuvilised said spordinädala huvitavamaid hetki jäädvustada näituse tarbeks.

Teisipäeval olid võimalus vahetundidel kooli siseõues proovile panna oma oskused korvpalli põrgatamisel. Peamajast tulid takistusrajal oma oskusi näitama 11. klassi korvpallurid Kristo Tammiksaar ja Martin Laandu.

Et 1.klassi lastel oleks kooli sisseelamine sujuvam, tutvustasid 5.klassi õpilased neile koolimaja. Üheskoos orienteerudes leiti kõik vajalikud kooliruumid üles.

Päikseline kolmapäev algas Linnuse juures treppidel ja lõunani välja said kõik lapsed trepijooksul startida. Liikuda tuli 92 või vähem trepiastet üles, pärast jooksu võis Tarvale “tere” öelda või Vallimäel väikese jalutuskäigu ette võtta.

Neljapäeval mängisiti koolimajas QR-koodi mängu. Teemaks olid kergejõustikurekordid.

Reedel sportisid kõik õpilased linnastaadionil spordipäeval, kus sai klassikaaslastega mõõtu võtta nii jooksus, kaugushüppes kui palliviskes.
Spordinädala jätkuks võistles kooli võistkond maakonna algklasside kergejõustikuvõistlustel (11.09).

Parimaid tulemusi:

1.- 3.klass
Maribel Lukken 3c 60m jooks II koht
Maarit Tammiksaar 3c pallivise 5.koht
Kaur Viita 3a kaugushüpe 6.koht
Mia Delisa Griffel 3b 400m 5.koht

4.-5. klass
Kristjan Jõe 5a pallivise III koht
Norman Saar 4b pallivise 6.koht
Rando Aares Kuhi 4c 400m 6.koht
Sandra Rätsep 4b pallivise 5.koht
Marelle Valliveere 5c 400m 4.koht

Võistkondlikult tulime kokkuvõttes III kohale.

kolmapäev, 5. september 2018

KANARBIKUKUU 2018

KANARBIKUKUU 2018 
VÄRVILINE SÜGIS

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus, õpipädevus.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, “Kultuuriline identiteet”, “Tervis ja ohutus”, “Väärtused ja kõlblus”.


Õpilasi suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama bioloogilist maastikulist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejaid;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning neid järgima.

Eesmärgid:
*Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama.
*Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides.
*Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse.
*Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.

Kuidas me teeme? Teeme nii ... 

01.09
Avaaktused ja klassipiltide tegemine.
3.-7.09 SPORDINÄDAL “REIPALT KOOLIPINKI”:
  E – “100 sekundit sportimist”. Fotojaht “Spordinädal RG-s".
  T – 1.kl ja 5.kl orienteerumismäng koolimajas “Suur ja väike käsikäes”. Siseõues korvpalli takistusrada. 
  K – Vallimäe trepijooks 1.- 5. klassidele.
  N – Spordimäng QR koodidega “Rekordid erinevatelt aladelt” koolimajas ja kooli staadionil.
  R – Spordipäev Rakvere linna staadionil:
     kell 8.30 - 1.-2. klassid
     kell 10.00 - 3.-4. klassid
     kell 12.00 - 5.-9. klassid

4.09 Koolirahulepingute allkirjastamine klassijuhatajatundides.
6.09 Sallivuspäev Targas Majas (osalevad kõik viiendad klassid).
12.09 Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund).
21.09 SUVELÕPU RANNAPIDU hoovis.
24.-28.09 SÜGISENÄDAL:
   E – Sügisandide näitus. Stiilipäev “Sügise värvid” (teemakohane riietus, igalt klassilt üks vahva foto, näitus)
   K – Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund)

pühapäev, 2. september 2018

SPORDINÄDAL RAKVERE GÜMNAASIUMIS 3.-7.09

Esmaspäev 3.09

“100 sekundit sportimist”  Iga klass sooritab ja jäädvustab ühe sportliku tegevuse.

Fotojaht “Spordinädal RG-s". Spordinädala jooksul saavad õpilased pildistada põnevamaid hetki. Spordinädala parimatest piltidest fotonäitus.

Teisipäev 04.09

1 kl. ja 5 kl. orienteerumine koolimajas
2. tund - 1c, 1.d ja 5b
3. tund - 1a ja 5a
4. tund - 1b ja 5c

Siseõues korvpalli takistusrada. Pärast esimest tundi kogunemine sisehoovi, kus näidatakse ette rada mida saab iseseisvalt järgnevatel vahetundidel läbida. Rada on avatud kella 12.30ni.

Kolmapäev 05.09

Trepijooks 1.- 5. klassidele Vallimäe linnuse treppidel (tugeva vihma korral koolimaja trepid).

Neljapäev 06.09


Spordimäng QR koodidega vahetundides koolimajas ja kooli staadionil. Teemaks on rekordid erinevatelt aladelt.

Reede 07.09

Spordipäev Rakvere Linna staadionil.
 

8.30 1.-2. klassid 
1. klass - 30m jooks, kaugushüpe, 200m jooks;
2.klass - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 200m jooks;
 

10.00 3.-4. klassid - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 400m jooks; 

12.00 5.-9. klassid
5.klass - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 200m jooks;
8.-9. klass 100m jooks, kaugushüpe, 400m jooks
SPORTLIKKU ÕPPEAASTA ALGUST!

teisipäev, 7. august 2018

Õppeaasta avaaktused

2018/2019. õppeaasta avaaktused toimuvad laupäeval, 1. septembril Vabaduse tn koolimaja aulas järgmistel aegadel:
8.30 6. - 8. klass,
9.30 9. - 11. klass,
11.00 2. - 5. klass,
13.00 1. ja 12. klass
Klassijuhataja tunnid toimuvad 1. septembril järgmistes ruumides:
1.a Pille- Riin Pukk 115
1.b Inga Heinaste 116
1.c Rutt Tubli 121
1.d Elerin Raid 113

2.a Jana Sillajõe 209
2.b Aime Borissov 314
2.c Eve Kübarsepp 309
2.d Malle Kempi 117

3.a Mare Kütt 122
3.b Ly Unt 213
3.c Kristiina Leppik 211

4.a Krista Asafova 212
4.b Marina Liiker 214
4.c Liina Lillepalu 310
4.d Heli Reineberg 308

5.a Kristi Reineberg 210
5.b Tea Teder 312
5.c Külli Tropp 313

8.c Svetlana Fursova 113
9.c Larissa Kormilitsõna 117

Kohtumiseni!

Õpikute laenutamine 2018/19. õppeaastaks

Reedel, 31.08 kell 9-15 laenutatatakse õpikuid 4.-5. klassi õpilastele Tallinna tn õppehoone raamatukogus (III korrus).

1.-3. klassi õpilased ja vene õppekeelega klasside õpilased saavad õpikud kätte 3. septembril.

Info telefonidel 
32 53 085 (Vabaduse tn raamatukogu) või 
32 43 429 (Tallinna tn raamatukogu).

Vabaduse tänava õppehoone õpilaste õpikute laenutamise INFO.
kolmapäev, 27. juuni 2018

RAKVERE GÜMNAASIUMVaata siit FOTOESITLUSeTwinningu kooli märk 2018-2019 Rakvere gümnaasiumile

See on rahvusvaheline tunnustus koolile tehtud töö eest eTwinning projektidega.
Rakvere Gümnaasiumi eTwinningu koostööprojektidega saab tutvuda SIIN.

Tunnusmärgini jõudis kokku 1211 kooli üle Euroopa. Eestis sai auhinnatud 6 kooli ja 2 lasteaeda. eTwinning tunnustas koolide õpetajate meeskonna ja koolijuhi panust ning pühendumust. See tunnustus rõhutab kooli eTwinningu meeskonna saavutusi.

teisipäev, 12. juuni 2018

Kokkuvõte tegusast õppeaastast

11. juunil toimus Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tn õppehoones projektipäev. Klassid, kes õppeaasta jooksul viisid läbi ettevõtlikke tegevusi või projekte, valmistasid plakatid ning panid kooli koridori seinale. Kõiki projekte tunnustati 12. juuni aktusel.

2017/18 ÕPPEAASTA ETTEVÕTLIKUD TEGEVUSED:

2. a projekt koos 5. b klassiga "Heategevuslik loterii"

2. b ja 3.b Mardi-Kardikarnevali tegevused

4.a Kuusemetsa kohvik Jõuluhotelli ajal

PUBLIKU LEMMIK - 2.c ja 3.c Mardi-Kadrikarnevali tegevused

ILULOOMISE PROJEKT - 3.a ja 4.a EV 100 sünnipäevaks valminud projekt "100 lille, 100 sõpra"
Projektiga osaleti Keskkonnakäpa konkursil, kus see valiti rahvalemmikuks. 
10. juunil olid 3.a ja 4.a õpilased koos õpetajatega kutsutud Keskkonnakäpa tunnustusüritusele keskkonnaminister Siim Kiisleri vastuvõtule Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskusesse.
ETTEVÕTLIK KLASS -  5.b ja ETTEVÕTLIK ÕPETAJA Inga Heinaste
Projektid: "Loomade varjupaiga abistamine", "Heategevuslik loterii", "Karuoti loterii" jõuluhotelli ajalKõikide 2017/18 projektide kohta saab täpsemat infot lugeda siit
Publiku lemmiku valimine toimus Google vormi kaudu, millesse sai QR koodi abil:

Õppeaasta lõpul võis koridori seinal näha kokkuvõtet ka 1. klasside korraldatud Päkapikunädalast...

...ning vaatlusest "Röövikust liblikani", milles osalesid 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.d ja 4.a 


KAUNIST JA PÄIKESELIST SUVEVAHEAEGA!

TOREDAT SUVEVAHEAEGA!

Laps on laps.
Kas laisk või kraps,
tuim või tark
või tulehark-
ikkagi on laps ju laps,
saab suuremaks ja targemaks
ja järjepanu paremaks.

Lapse pärast pole vaja
muretseda kogu aja.
Pole keegi varem näinud,
et on mõni lapseks jäänud.
Suureks kasvab iga laps
ja tublimaks
ja targemaks.
(Aidi Vallik "Lapse kasvamine")

Rakvere gümnaasiumis algas suvevaheaeg. Viimase koolipäeva aktusel said tunnustuse tublid õppijad ja ettevõtlikud õpilased.
Kohtumiseni sügisel!
teisipäev, 5. juuni 2018

SPELLING VÕISTLUS

4. juunil toimus aulas inglise keelne võistlus "Spelling Bee". Võistlesid neljandate klasside õpilased.

I koht Mia Beldman
II koht Linell Saarne
III koht Keir Einberg


Juuni alguses toimus ka kolmandate klasside sõnade kirjutamise võistlus.
Õpilased pidid kirjutama inglise keeles viie minuti jooksul nii palju sõnu kui teavad.

I koht Sandra Rätsep
II koht Henry Paap
III ja IV koht läksid jagamisele 
Britta Preismann, Markus Metsaveer.

esmaspäev, 4. juuni 2018

Heategevuslik loterii Rakvere Haigla lastetubade heaks

1. juunil toimus Rakvere linna "Kreisi Noortepäev" Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone siseõues. 
5. b klassi õpilaste algatusel ja koostöös 2.a klassiga korraldati heategevuslik loterii Rakvere Haigla lastetubadesse vajalike vahendite ostmiseks. 
Loterii jaoks annetati koolikaaslaste, lastevanemate ja õpetajate poolt mitmesuguseid mänguasju, käsitööesemeid, puslesid, raamatuid. Loterii auhindade seas oli ka maitsvaid küpsetisi. Loterii pilet maksis 50 senti. Hea ilm meelitas kohale hulganisti ostjaid. 5.b ja 2.a klassi õpilased olid koostöös aktiivsed kauplejad - väike müüs, suur juhendas ja abistas.


Sujuva koostöö tulemusel ning aktiivsete ostjate toel kogunes haigla toetuseks 153 eurot, mille eest osteti Rakvere Haigla lastetubadele puslesid, raamatuid, tegevustäringuid ja -kaarte ning värvipliiatseid. Kõik kingitused anti haiglale üle 11. juunil.

Täname kõiki annetajaid, ostjaid ja Rakvere Haigla personali!