esmaspäev, 16. veebruar 2015

KOOLIS KASVAME KOOS ehk õhtu avatud koolis

KOOLIS KASVAME KOOS (KKK) ehk
õhtu avatud koolis

Head vanemad!

18. veebruari õhtul kell 17.00-19.00 on meie koolimajas kõik uksed teie jaoks avatud.

Ja seda kõige otsesemas mõttes.
Võite majas ringi käia, kiigata nii raamatukogusse, võimlasse kui ka käsitöö- ja tehnoloogiaklassidesse, arvutiklassi, juhtkonna ruumidesse või õpetajate tuppa, klassiruumidesse.

Kõikide aineruumide uksed on avatud ning igas ruumis ootab teid selle ruumi perenaine või peremees.
Klassijuhatajad, aineõpetajad, direktor, õppealajuhataja, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja abiõpetaja on sel õhtul tööl ning ootavad teid, et oma õpilaste vanematega tuttavaks saada ning koos arutleda laste arenemise ja kasvamise teemal ning vastata tekkinud küsimustele.

Selle õppeaasta septembris alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused.
Rajaleidja keskuse töötajad ootavad teid II korrusel ning tutvustavad keskuse poolt pakutavaid tugiteenuseid, millest võite laste arengu toetamisel abi saada.

Nagu koolis kombeks, on ka KKK õhtuks oma tunniplaan.

Algusega 17.00 ja 17.30 Rajaleidja keskuse psühholoogi Maarika Kongi ümarlaud Kuidas seada piire vastastikku kuulates, mõistes, hoolides, teineteisega arvestades, vastutust jagades?“
Selged suhted ja käitumismudelid aitavad lapsel maailmast paremini aru saada, ennast turvalisemalt tunda, annavad rahulolu ja turvatunnet kõikidele pereliikmetele. Nii säilivad head suhted, lähedus ja soojus. Lapsevanem tunneb end kindlamalt oma vastutavas rollis.

Algusega 17.00 ja 17.30 sotsiaalpedagoog Maarika Naela ümarlaud teemal ,,Iga päev rõõmsalt kooli!“
Arutelu käigus leitakse võimalusi, kuidas kooli ja kodu koostöö saab kaasa aidata koolirõõmu tekkimisele ja püsimisele. Miks laps tahab kooli tulla? Miks laps ei taha kooli tulla?

Algusega 17.30 ja 18.30 arendusjuht Marika Eiskopi mänguline ümarlaud ,,Väärtuste mäng“.
"Väärtuste mäng" on tõsise sisuga ja lõbusa formaadiga dialoogivahend. Mängu käigus lahendatakse erinevaid väärtuskonflikte sisaldavaid situatsioone. Mäng aitab esile tuua igapäevastes olukordades rakendatavaid käitumisviise ja nende tagajärgi.
 

Algusega 18.00 ja 18.30 logopeed Hannely Mikkeri ümarlaud „Funktsionaalne lugemisoskus – lapse õpiedukuse ja koolis edasijõudmise üks aluseid“
Funktsionaalset lugemisoskust läheb vaja argipäeva erinevates situatsioonides, et vastu võtta informatsiooni ning loetust aru saada. Ajalehe või lepingu informatsiooni lugedes on oluline kirja pandut mõista, kriitiliselt analüüsida ning teha sellest järeldusi.
Tekstist arusaamist on võimalik parandada sobivate strateegiatega. Arutleme, milliseid võtteid saab lapsevanem ise kasutada selleks, et edendada oma lapse funktsionaalset lugemisoskust.

Algusega kell 18.00 ja 18.30 eripedagoog Heli Reinebergi ümarlaud ,,Erivajadusega laps koolis“
Hoolimine,  märkamine ja tegutsemine on olulised, et erivajadusega laps ennast koolis hästi tunneks ja hakkama saaks. Kas oskame märgata ja mõista? Kuidas suhelda ja käituda erivajadusega lapsega?
KOHTUMISENI, SEST KOOLIS KASVAME KOOS!