esmaspäev, 5. veebruar 2018

Veebruar on sõbrakuu

VEEBRUAR 2018

MÄRKAME JA HOOLIME


Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Veebruarikuus pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Sotsiaalne ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus
*Suhtluspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
5. – 9. veebruar – koolisisene matemaatikaolümpiaad 4.-5. klassile
5. – 16. veebruar – viisaka ja sõbraliku suhtlemise nädalad 1.-9. klassile
6. – 15. veebruar – turvalise interneti nädal 1.-9. klassile (külas noorsoopolitseinikud, praktilised tegevused)
12. – 14. veebruar SÕBRANÄDAL 1.-9. klassile
E - kooli südame meisterdamine fuajees
T - töötab sõbrapostkast
K - inglid jagavad sõbraposti ja disko aulas

13. veebruar – eesti vastlapäev Palermos „100 liugu“ 1.-5. klassile
19. – 23. veebruar – puhtuse ja tervise hoidmise nädal 1.-9. klassile
16. veebruar – vene vastlapäev „Maslenitsa“ (4.b ja 7.-9. klass)

19. – 23. veebruar – fotonäitus „Minu põnev Eesti“ (100 fotot Eestist tegid 1.-9. klasside õpilased)
20. veebruar – RG PLAYBACK 2018 “Eestikeelne Eesti muusika”. Parimad saavad kooli esindada maakondlikul PLAYBACKIL.

23. veebruar EV100
Pidulik stiilipäev „Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad“ 1.-9. klassile
08.15 - 09.00 4.-9. klasside aktus
09.15 - 10.00 1.-3. klasside aktus
13.00 rongkäik Rakvere Vabadussõja ausamba juurde 1.-12. klassile