teisipäev, 13. märts 2018

Märts on kultuurikuu


MÄRTS 2018
KUULEN ja KUULAN

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …
Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:

Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.

Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata.
Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt.
Õpilane väärtustab enda ja teiste riikide kultuuri.

MÄRTSIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Matemaatikapädevus
*Sotsiaalne-ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. märts – maakondlik PLAYBACK 2018 Väike – Maarja Seltsimajas kell 18.00. RG-d esindavad 1.b ja 6.b
12. – 23. märts – kuulamise ja kuulmise arendamise nädalad 1.-9.klassile
13. märts – kell 11.40 4.-9. klassi II trimestri tublide õppurite tunnustamine
14. märts – EMAKEELEPÄEVa tähistamine 100 sõna juttude ettelugemisega (aulas „autoritool“, istumine põrandal). Veebruarikuu sõbralike ja hoolivate õpilaste ning EV100 viktoriinil osalejate tunnustamine.
1. – 2. klass kell 08.15
3. – 4. klass kell 09.00
5. – 9. klass kell 10.00

15. märts - matemaatikavõistlus KÄNGURU
15. - 16. märts - RG töötajate käsitööde näitus Tallinna tn õppehoone raamatukogus
20. märts - 08.40 aulas kultuurivahetund, esineb vokaalansambel "HEAMUS"
22. märts – 13.00 aulas kultuuritund, esineb Ukraina seltsi ansambel “Barvinok”
27. märts 11.40 aulas kultuuritund, esineb Kaurikooli 4.klassi bänd
29. märts – sööklas Eesti rahvustoitude päev (igas kuus 1 päev)
29. märts – Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega „EILE, TÄNA, HOMME!“ aulas kell 12.00 1.-3. klassile