kolmapäev, 4. aprill 2018

APRILLIKUU "TEEME HEAD"

APRILL 2018
TEEME HEAD

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.

Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane austab erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, aktsepteerib teiste arvamusi ja mõtteid.
Õpilane oskab suhelda kaaskodanikega, järgib digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.
Õpilane analüüsib oma käitumist erinevates olukordades, lahendab suhtlemisprobleeme.
Õpilane väärtustab kokkulepetel põhinevat suhtlemisviise, vastutab oma tegude eest.
Õpilane oskab ideid ja algatusi analüüsida ning teistega koostöös ellu viia.
Õpilane tahab ja oskab osaleda ühistes ettevõtmistes.
Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.

APRILLIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Sotsiaalne-ja kodanikupädevus
*Enesemääratluspädevus
*Digipädevus
*Suhtluspädevus
*Ettevõtlikkuspädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...


APRILL – KLASSIDE HEATEGEVUSLIKUD PROJEKTID:

Eesti raamatute kogumine Lääne-Virumaa Keskraamatukogu1e 1.-9. klassile (korraldab 5. a klass)
Loomade varjupaikade abistamine 1.-9. klassile (korraldab 5. b klass)
ja jooksvalt lisandunud projektid
2. - 13. aprill – empaatia, tolerantsuse, sallivuse, solidaarsuse arendamise nädalad 1.-9. klassile
2. - 3. aprill – IDEEKORJE huvihariduse edendamiseks (õpilastele ja vanematele)
3. aprill – 14.15 TLN õpetajate IDEEKORJE huvihariduse edendamiseks
6. aprill – maakondlik õpisündmus ÕPIME KOOS 2018! 5.-9. klassile
6. aprill – 12.00 3. klassi õpioskuste olümpiaad Tapa Gümnaasiumis
10. aprill – 11.40 märtsikuu parimate tunnustamine
11. aprill – 12.00 võimlas saalihokiturniir 4.-5. klassile
12. aprill – 1. klasside tervitus abituuriumile 12. klasside TUTIPEOL
19. aprill – sööklas Eesti rahvustoitude II päev
19. aprill – A. Paju nimeline algklasside teatripäev Kunda Ühisgümnaasiumis
20. aprill – 100 sammu tantsupäev 1.-5. klassile