teisipäev, 8. mai 2018

Maikuu on roheline kuu

MAI 2018
ROHELINE KUU 

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.


Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.

Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Eesmärgid:
Õpilane tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega.
Õpilane väärtustab loomingut ja kujundab ilumeelt.
Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.
Õpilane oskab ideid ja algatusi analüüsida ning teistega koostöös ellu viia.
Õpilane tahab ja oskab osaleda ühistes ettevõtmistes.
Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada.
Õpilane käitub loodust hoidvalt.
Õpilane austab oma kodupaika, kodumaad, hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve.

MAIKUUS pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
*Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus
*Kultuuri- ja väärtuspädevus
*Enesemääratluspädevus
*Digipädevus
*Õpipädevus

Kuidas me teeme? Teeme nii ...
7. - 11. mai – EV100 koostööprojekt "100 lille, 100 sõpra", lillede istutamine koolimaja ette (3.a ja 4.a klass)
8. mai – õpetajatele koolitus "Nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses"
9. mai – lahtised tunnid Viimsi Kooli õpetajatele
10. mai – 1.-2. klassi loodusloopäev Haljalas
17. mai – RG kevadkontsert „100 KEVADMÄRKI“ Vabaduse tn aulas kell 18.00
18. mai – rahvatantsijad lasteaedade võimlemispeol (3.b ja 4.c klass)

21. – 27. mai Rakvere linna ROHENÄDAL
E – rohelise teekonna päev (autod koju ja jala kooli!)
E – stiilipäev "Mulle meeldib roheline", roheliste aksessuaaride ja riietuse päev, ühispilt
E –laste keskkonnateemaline filmiprogramm Rakvere Teatrikinos 1.-3.klassile
K – Rohuaia keskkonnalaat (esineb 3.c klass)
N – ekskursioonid teemaparkidesse (Rakvere veetöötlusjaam, Rakvere reoveepuhasti,
Lääne-Viru jäätmekeskus)
R – õuestöötamise ja -õppimise päev (erinevad õpitegevused looduses ja värskes õhus)

29. mai – 9.c klassi tutipidu kell 12.00
29. mai – tunnustusõhtu „Tragi Tegija 2018“ Vabaduse tn aulas kell 17.30
31. mai – sööklas Eesti rahvustoitude III päev