neljapäev, 27. september 2018

TANTSUVAHETUNNID

12. 09 ja 26.09 toimusid tantsuvahetunnid.


STIILIPÄEV "SÜGISE VÄRVID"

RG Tallinna tn õppehoones tähistati sügise algust stiilipäevaga. Päev jäädvustati lõbusatele värvilistele fotodele.
teisipäev, 25. september 2018

reede, 21. september 2018

Suvelõpu rannapidu

Täna on viimane suvine koolipäev, sest esmaspäeva hommikul kooli tulles on juba ametlikult sügis. Sel aastal otsustasime korraldada suure suvise suvelõpu rannapeo oma hoovis.
Piilume, mis praegu toimub.
Enne kui pidu pihta hakkas, olid poisid juba direktor Aivar Pardiga pinksilahinguks valmis. Suuremad korraldasid väiksematele põnevaid mänge.
Meie jaoks tavaline segasummasuvila mängumaa.
Isegi päike tuli pilve tagant välja!
Ja rohkem polegi õnneks vaja. Oled sa suur või väike, mäng teeb ikka tuju heaks.
Hüvasti SUVI ning teretulemast SÜGIS!

esmaspäev, 17. september 2018

REIPALT KOOLIPINKIKooliaasta algas RG-s jälle reipalt....

Septembri esimesel nädalal (3.-7.september) astusime üheskoos reipalt koolipinki ja leidsime erinevaid viise kuidas koolipäeva jooksul liikuda.

Esmaspäeval said kõik klassid panna fantaasia tööle ja 100 sekundi jooksul teha ühiselt valitud sportlikku tegevust ning nutivahendiga seda jäädvustada.

Fotohuvilised said spordinädala huvitavamaid hetki jäädvustada näituse tarbeks.

Teisipäeval olid võimalus vahetundidel kooli siseõues proovile panna oma oskused korvpalli põrgatamisel. Peamajast tulid takistusrajal oma oskusi näitama 11. klassi korvpallurid Kristo Tammiksaar ja Martin Laandu.

Et 1.klassi lastel oleks kooli sisseelamine sujuvam, tutvustasid 5.klassi õpilased neile koolimaja. Üheskoos orienteerudes leiti kõik vajalikud kooliruumid üles.

Päikseline kolmapäev algas Linnuse juures treppidel ja lõunani välja said kõik lapsed trepijooksul startida. Liikuda tuli 92 või vähem trepiastet üles, pärast jooksu võis Tarvale “tere” öelda või Vallimäel väikese jalutuskäigu ette võtta.

Neljapäeval mängisiti koolimajas QR-koodi mängu. Teemaks olid kergejõustikurekordid.

Reedel sportisid kõik õpilased linnastaadionil spordipäeval, kus sai klassikaaslastega mõõtu võtta nii jooksus, kaugushüppes kui palliviskes.
Spordinädala jätkuks võistles kooli võistkond maakonna algklasside kergejõustikuvõistlustel (11.09).

Parimaid tulemusi:

1.- 3.klass
Maribel Lukken 3c 60m jooks II koht
Maarit Tammiksaar 3c pallivise 5.koht
Kaur Viita 3a kaugushüpe 6.koht
Mia Delisa Griffel 3b 400m 5.koht

4.-5. klass
Kristjan Jõe 5a pallivise III koht
Norman Saar 4b pallivise 6.koht
Rando Aares Kuhi 4c 400m 6.koht
Sandra Rätsep 4b pallivise 5.koht
Marelle Valliveere 5c 400m 4.koht

Võistkondlikult tulime kokkuvõttes III kohale.

kolmapäev, 5. september 2018

KANARBIKUKUU 2018

KANARBIKUKUU 2018 
VÄRVILINE SÜGIS

Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus.
Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele:
matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus, õpipädevus.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, “Kultuuriline identiteet”, “Tervis ja ohutus”, “Väärtused ja kõlblus”.


Õpilasi suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama bioloogilist maastikulist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama kaasliiklejaid;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning neid järgima.

Eesmärgid:
*Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama.
*Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides.
*Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse.
*Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust.
*Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust.

Kuidas me teeme? Teeme nii ... 

01.09
Avaaktused ja klassipiltide tegemine.
3.-7.09 SPORDINÄDAL “REIPALT KOOLIPINKI”:
  E – “100 sekundit sportimist”. Fotojaht “Spordinädal RG-s".
  T – 1.kl ja 5.kl orienteerumismäng koolimajas “Suur ja väike käsikäes”. Siseõues korvpalli takistusrada. 
  K – Vallimäe trepijooks 1.- 5. klassidele.
  N – Spordimäng QR koodidega “Rekordid erinevatelt aladelt” koolimajas ja kooli staadionil.
  R – Spordipäev Rakvere linna staadionil:
     kell 8.30 - 1.-2. klassid
     kell 10.00 - 3.-4. klassid
     kell 12.00 - 5.-9. klassid

4.09 Koolirahulepingute allkirjastamine klassijuhatajatundides.
6.09 Sallivuspäev Targas Majas (osalevad kõik viiendad klassid).
12.09 Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund).
21.09 SUVELÕPU RANNAPIDU hoovis.
24.-28.09 SÜGISENÄDAL:
   E – Sügisandide näitus. Stiilipäev “Sügise värvid” (teemakohane riietus, igalt klassilt üks vahva foto, näitus)
   K – Tantsuvahetunnid aulas (1.-3. klass 3. vahetund ja 4. ja 5. klass 4. vahetund)

pühapäev, 2. september 2018

SPORDINÄDAL RAKVERE GÜMNAASIUMIS 3.-7.09

Esmaspäev 3.09

“100 sekundit sportimist”  Iga klass sooritab ja jäädvustab ühe sportliku tegevuse.

Fotojaht “Spordinädal RG-s". Spordinädala jooksul saavad õpilased pildistada põnevamaid hetki. Spordinädala parimatest piltidest fotonäitus.

Teisipäev 04.09

1 kl. ja 5 kl. orienteerumine koolimajas
2. tund - 1c, 1.d ja 5b
3. tund - 1a ja 5a
4. tund - 1b ja 5c

Siseõues korvpalli takistusrada. Pärast esimest tundi kogunemine sisehoovi, kus näidatakse ette rada mida saab iseseisvalt järgnevatel vahetundidel läbida. Rada on avatud kella 12.30ni.

Kolmapäev 05.09

Trepijooks 1.- 5. klassidele Vallimäe linnuse treppidel (tugeva vihma korral koolimaja trepid).

Neljapäev 06.09


Spordimäng QR koodidega vahetundides koolimajas ja kooli staadionil. Teemaks on rekordid erinevatelt aladelt.

Reede 07.09

Spordipäev Rakvere Linna staadionil.
 

8.30 1.-2. klassid 
1. klass - 30m jooks, kaugushüpe, 200m jooks;
2.klass - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 200m jooks;
 

10.00 3.-4. klassid - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 400m jooks; 

12.00 5.-9. klassid
5.klass - 60m jooks, kaugushüpe, pallivise, 200m jooks;
8.-9. klass 100m jooks, kaugushüpe, 400m jooks
SPORTLIKKU ÕPPEAASTA ALGUST!