neljapäev, 29. november 2018

teisipäev, 27. november 2018

Tunnustused ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu konkursilt

Teisipäev oli tähtis päev ka neljale klassile, sest nende eelmisel õppeaastal tehtud heateod võistlesid Edu ja Tegu ettevõtlikkuskonkursi finaalis. Rakvere Gümnaasiumi oli esitatud ka üheks aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli nominendiks.
Kaks nädalal tagasi said 3.a, 4.a, 5.a ja 6.b klassid kutse minna Tallinnasse Kultuurikatlasse, et tutvustada oma projekte finaalüritusel koos kõigi teiste koolidega. Kaks nädalat harjutati ja mõeldi, kuidas nii tähtsal üritusel paremini esineda. Ning hommikul, kui klassikaaslased jäid koolimajade sünnipäevi tähistama, võetigi ette reis pealinna.
Kooli jäänud said natuke FBs piiluda, kuidas meie omadel Tallinnas läheb. Põnev oli kaugelt kaasa elada.

Kell 14.00 algas tunnustamine ning tulemused olid suurepärased.

4.a ja 5.a klasside ühisprojekt "100 lille, 100 sõpra" saavutas 7-10-aastaste õpilaste kategoorias I koha.

3.a ja 6.b klasside ühiselt korraldatud heategevuslik loterii Rakvere Haigla lasteosakonna toetuseks saavutas 11-16-aastase õpilaste kategoorias II koha.
Kõik tunnustatud klassid said 375 eurose Ettevõtlusküla kinkekaardi. Nii et kevadel saavad tragid tegijad minna Tartusse õppemängu mängima.

Loosiratas oli samuti seekord meie poolt ning andis Stigo elektrijalgratta 3.a ja 6.b õpilastele.

Täname kõiki, kes õpilaste ettevõtlikele ettevõtmistele nõu ja jõuga abiks olid!
Sarnaselt aasta ettevõtlusõppe edendaja Põlva Gümnaasiumiga usume ka meie, et koolis tuleb õpilaste ettevõtlikkust igakülgselt toetada ja julgustada.Kooli majad pidasid sünnipäeva

27. novembril tähistasime koolimajade sünnipäevi. Hommikul alustasid 4.a ja 5.a klassi tüdrukud koos õpetajate Virge, Liina, Merle, Vesta ja huvijuhi Kristinaga tordi meisterdamist. OG Elektra kondiitrid küpsetasid meile valmis biskviidid, suur tänu. Tordi peale pandi 11 kg kohupiima ja 1 l vahukoort ning kirsse. Viinamarjadest kujundati "sünnipäevalaste" vanused. 
Klassijuhatatunni ajal koguneti ühisele tordisöömisele. Sööjatele tort maitses ning kiidusõnu oli palju. Mõned isegi ütlesid, et see tort on ikka palju parem kui poest ostetud.
4.a ja 5.a klassi poisid olid tublid korrapidajad, kes aitasid pea 400 inimesel kenasti liigelda ja pärast kogu fuajee jälle korda teha.
esmaspäev, 26. november 2018

RG peamaja 80 ja Tallinna tn õppehoone 55

Kodanikupäeval, 26. novembril tähistati koolis RG peamaja 80 ja Tallinna tn õppehoone 55 juubelit. 
Vahetunnil kogunes koolipere fuajeesse, kus avati koolimajade juubelitele pühendatud näitus „PM80 ja TLN55“.kolmapäev, 21. november 2018

HELKURINÄDAL

Esmaspäeva hommikul toimus koolis helkurinädala raames helkurite kontroll.
Helkureid kontrollis 4.c klass.
Kontrolli käigus avastati, et 35 õpilasel puudus helkur.

Kas sul on helkur? 

Tee ennast nähtavaks!

teisipäev, 20. november 2018

RG 4.-5- klasside rahvastepallivõistlus

16.11.2918 toimus RG Tallinna tänava õppehoone võimlas traditsiooniline 4.-5. klasside rahvastepallivõistlus. 
6 poiste ja 4 tüdrukute võistkonda pidasid kahe tunni jooksul põnevaid pallilahinguid.
Poiste arvestuses oli otsustav mäng 5a ja 5c klassi vahel. 5c sai seekord võidukarika. Tüdrukud mängisid segavõistkondades ja parim oli võistkond “Püüdjad”.

kolmapäev, 14. november 2018

Helkurinädal

Pime aeg on kätte jõudnud.
On aeg panna oma üleriiete külge helkurid.

Helkurinädal toimub meie koolis 19.-23. novembrini.

Esmaspäeva hommikul toimub helkurite kontroll. 
Helkur külge helendama ja sind nähtavaks tegema!

Kui teil on kodus üleliigseid helkureid, palun too need 4.c klassi ruumi 315 selle nädala jooksul, et saaksime ehtida oma helkuripuu.

Aitäh!
4.c klass

MARUKUU 2018


MARUKUU 2018
    MARDISANDID. KADRISANDID.
Miks me nii teeme? Teeme nii, sest … 

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine,
jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele: kultuuri- ja väärtuspädevus, ettevõtlikkuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, enesemääratluspädevus

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: „Kultuuriline identiteet“, “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, „Väärtused ja kõlblus“

Õpilast suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*käituma liikluses ohtult;
*väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt, teadvustama oma väärtushinnanguid;
*osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).

Eesmärgid:
 • Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.
 •  Õpilane väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. 
 • Õpilane teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure.
 • Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust. 
 • Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata. 
 • Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 
 • Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt. 
 • Õpilane on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 
 • Õpilasele tutvub erinevate tegevusalade ja ametitega, näeb nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 
 • Õpilane väärtustab ümbritsevat elukeskkonda, pöörab tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele. 
 • Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust. 
 • Õpilane liikleb pimedal ajal turvaliselt, kannab helkurit.
 • Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada. 
Kuidas me teeme? Teeme nii ... 
2.11 XI Kooliteatrite festival „Väike lava 2018“ Viimsi Keskkoolis, osalevad 2.-4. klassi sõnakunstiring ning 5.a klassi ja 5.c klassi näitetrupid
9.11 Kadri - ja mardipäev (1. - 3. klass)
2.tund 1.d ja 2.d
2.tund 1.c, 2.c, 3.c
3.tund 1.b, 2.b, 3.b
4.tund 1.a, 2.a, 3.a
14.11 Tantsuvahetund aulas (2.vahetund, 1.-5.klass)
15.11 kell 12.00 ülelinnaline õpetajate koostöökoolitus “Mõttetalgud - Rakvere mitteformaalse hariduse sidustamine formaalharidusega” (1.-9. klassi õpilastel 4 tundi)
16.11 kell 12.00 võimlas 4.-5. klasside rahvastepalli võistlused
19.11 kell 12.00 aulas “Erso muusikute 100 kontserti Eestile” (1.-5. klassile)
19.-23.11 turvalise liiklemise nädal "HELKURINÄDAL"
22.11 Sipelgas Ferda sordib prügi (1. klassid)
26.11-30.11 koolimaja kaunistamine jõuludeks
26.11 RAHVUSLIKU STIILI PÄEV (kodanikupäev)
27.11 tähistame koolimajade juubileid PM 80+TLN 55= 135
27.11 osalevad 3a, 4a, 5a ja 6b esindajad tutvustavad noorte ettevõtlikkuskonkursi Edu ja Tegu finaalis oma ettevõtlikku tööd Tallinnas Kultuurikatlas.
28.11 Tantsuvahetund aulas (1.-5.klass 2.vahetund)
30.11 I trimestri lõpp

Rahvastepallivõistlused

13.novembril toimunud Lääne-Virumaa 4.-5. klasside rahvastepallivõistlusel osales tublilt kolm meie kooli võistkonda.

Tihedas konkurentsis tuli 5. klasside võistkond I kohale (mängisid Kristjan Jõe, Markus Harend, Max Kristofer Pajupuu, Martin Rossmann, Danila Komarov, Ingmar Pohlak, Hans Kristjan Kaptein, Rando Kraav).

4. klasside võistkond tuli 4. kohale (mängisid Rando-Aares Kuhi, Andreas Kanna, Mihail Nosanov, Sander Sasko, Tobias Küngas, Norman Saar, Ranno Sergejenkov).

Tüdrukute võistkond mängis väga tublilt, kokkuvõttes saadi 4. koht (mängisid Marelle Valliveere, Linell Saarne, Mirell Sassi, Saskia Kelk, Arabella Altrof, Sandra Rätsep, Janeleen Sillajõe, Kristelle Reentalu).

5. klassi võistkond pääses edasi piirkonnavõistlusele Narva.

Hoiame pöialt rahvastepalluritele!


'

 

Neljapäeval, 15. novembril on lühendatud koolipäev

Neljapäeval, 15. novembril on 1.-9. klassi õpilastel neli esimest tundi. 
Pikapäevarühma ei toimu.

Koolipäeva lühendamise põhjuseks on kell 12.00 algav RG, RRG ja RPK õpetajate ühine koostöökoolitus “Mõttetalgud - Rakvere mitteformaalse hariduse sidustamine formaalharidusega”