kolmapäev, 14. november 2018

MARUKUU 2018


MARUKUU 2018
    MARDISANDID. KADRISANDID.
Miks me nii teeme? Teeme nii, sest … 

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine,
jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning
õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele: kultuuri- ja väärtuspädevus, ettevõtlikkuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, enesemääratluspädevus

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: „Kultuuriline identiteet“, “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”, „Väärtused ja kõlblus“

Õpilast suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
*käituma liikluses ohtult;
*väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt, teadvustama oma väärtushinnanguid;
*osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).

Eesmärgid:
 • Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.
 •  Õpilane väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. 
 • Õpilane teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure.
 • Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust. 
 • Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata. 
 • Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 
 • Õpilane teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt. 
 • Õpilane on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 
 • Õpilasele tutvub erinevate tegevusalade ja ametitega, näeb nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 
 • Õpilane väärtustab ümbritsevat elukeskkonda, pöörab tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele. 
 • Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust. 
 • Õpilane liikleb pimedal ajal turvaliselt, kannab helkurit.
 • Õpilane oskab võrrelda enda tööd teistega ning nii enda kui ka kaaslaste saavutusi väärtustada. 
Kuidas me teeme? Teeme nii ... 
2.11 XI Kooliteatrite festival „Väike lava 2018“ Viimsi Keskkoolis, osalevad 2.-4. klassi sõnakunstiring ning 5.a klassi ja 5.c klassi näitetrupid
9.11 Kadri - ja mardipäev (1. - 3. klass)
2.tund 1.d ja 2.d
2.tund 1.c, 2.c, 3.c
3.tund 1.b, 2.b, 3.b
4.tund 1.a, 2.a, 3.a
14.11 Tantsuvahetund aulas (2.vahetund, 1.-5.klass)
15.11 kell 12.00 ülelinnaline õpetajate koostöökoolitus “Mõttetalgud - Rakvere mitteformaalse hariduse sidustamine formaalharidusega” (1.-9. klassi õpilastel 4 tundi)
16.11 kell 12.00 võimlas 4.-5. klasside rahvastepalli võistlused
19.11 kell 12.00 aulas “Erso muusikute 100 kontserti Eestile” (1.-5. klassile)
19.-23.11 turvalise liiklemise nädal "HELKURINÄDAL"
22.11 Sipelgas Ferda sordib prügi (1. klassid)
26.11-30.11 koolimaja kaunistamine jõuludeks
26.11 RAHVUSLIKU STIILI PÄEV (kodanikupäev)
27.11 tähistame koolimajade juubileid PM 80+TLN 55= 135
27.11 osalevad 3a, 4a, 5a ja 6b esindajad tutvustavad noorte ettevõtlikkuskonkursi Edu ja Tegu finaalis oma ettevõtlikku tööd Tallinnas Kultuurikatlas.
28.11 Tantsuvahetund aulas (1.-5.klass 2.vahetund)
30.11 I trimestri lõpp