esmaspäev, 10. detsember 2018

TALVISTEKUU 2018


“VALGUS JA VAIKUS” 


Miks me nii teeme? Teeme nii, sest …

Rakvere Gümnaasiumi põhiväärtused on:
Areng – motiveeritus, valmidus elukestvaks õppeks, kultuuriline, eetiline, sotsiaalne ja akadeemiline areng, vaimsuse väärtustamine.
Koostöö – lubadustest kinni pidamine, üldkehtivate viisakusreeglite järgimine, ühine otsustamine, jagamine, arvestamine, inimsus, mis viib heade akadeemiliste tulemusteni.
Hoolivus – hooliv suhtumine endasse ja ümbritsevasse keskkonda, mõistev ja salliv suhtumine inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja individuaalsetesse erinevustesse.

RG õppekava ütleb: Õppekeskkonda mitmekesistavate tegevuste üldisemaks eesmärgiks koolis on õpihuvi tekitava õppekeskkonna kujundamine ning koostöise, sõbraliku ja vastastikust lugupidamist kandva õhkkonna loomine.

Riiklik õppekava ütleb: Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust.

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste pädevuste kujundamisele: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, enesemääratluspädevus

Pöörame rohkem tähelepanu järgmiste läbivate teemade käsitlemisele: „Kultuuriline identiteet“, “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Väärtused ja kõlblus“

Õpilast suunatakse:
*arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
*tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
*osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).

Eesmärgid:
  • Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
  • Õpilane tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides. Sport ja liikumine kujundab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse. 
  • Õpilane oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest. 
  • Õpilane teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure. 
  • Õpilane väärtustab kultuuripärandit, avastab selle mitmekesisust. 
  • Õpilane hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 
  • Õpilane on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 
  • Õpilane väärtustab ümbritsevat elukeskkonda, pöörab tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele. 
  • Õpilane hindab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustab inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust. 

Kuidas me teeme? Teeme nii ...

03. – 21.12 kodutööde vaba kuu
03. – 07.12 PÄKAPIKUNÄDAL
  E – ADVENDIHOMMIK Rakvere Kolmainu koguduses (1.-9.klassile)
  T – 2. tunni ajal käivad 1.klasside väikesed ja 4. klasside suured päkapikud jõulusoove toomas
  T – 5. tunni ajal 4.-9. klassi I trimestri tublide õppurite ja sportlaste tunnustamine
  K – 13.30 kontsert Rakvere linna emeriitõpetajatele, esinevad 2.-5. klassi õpilased
  N – 2. vahetund päkapiku- ja jõulutantsud aulas (1.-5.klassile)
  N – 14.00-15.30 vaikuseminutite tutvustustund õpetajatele
  R – 3. tunni ajal võimlas 1.-3. klassi tublide sportlaste tunnustamine
10.12 VAIKNE SUSSISAHINAPÄEV (II advent)
10.12 kell 12.45 mudilaskoori esinemine peamaja õpilastele ja õpetajatele
11. – 13.12 JÕULUVANADE NÄITUS raamatukogus
11.12 kell 12.00 BRITI SÕJAVÄEORKESTRI KONTSERT spordihallis (1.-9.klassile)
12.12 kell 12.00 sportlik võistlusmäng VÄGA VISA HING (3.-5.klassile)
17.12 VAIKUSEPÄEV (III advent), vahetundide ajal saab aulas vaadata multifilme
19.12 JÕULUTRALL
  kell 08.00-8.45 jõululaat koridorides
  kell 10.00 moeshow “Muinasjuttude moodne tuleproov” (8.a õpilaste loovtöö 3.-5. klassile)
  kell 09.00 1.-2.klassidel külas jõuluvana
 kell 11.00 teatejooksud 1.-2. klassile
20.12 kell 11.00 Rakvere Teatris jõuluetendus “Pipi peab jõule” (1.-5.klassile)
20.12 kell 18.00 jõulupidu 6.-12.klassile peamaja aulas
21.12 jõuluhommikud 1.-9. klassile